การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน     ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่  2      ปีการศึกษา 2560       

วันที่   14   กุมภาพันธ์    2561

สถานที่จัดการแข่งขัน: โรงเรียนดรุณาราชบุรี    จังหวัดราชบุรี